Disclaimer

ALGEMEEN

Op deze website vindt u algemene informatie over de producten en diensten van de bedrijven die deel uitmaken van De Jong. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De Jong behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid
De Jong besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. De Jong sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.

E-mail verkeer
E-mailberichten en bijlagen daarvan zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van De Jong Autobedrijf Katwijk.
Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en bijlagen daarvan aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. De Jong Autobedrijf Katwijk is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlagen daarvan.
De Jong Katwijk kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen, ontvangen of verwerken van de inhoud van email-berichten.

Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). De Jong draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat De Jong de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Verplichting voor de gebruiker
De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden en/of in strijd is met wettelijke bepalingen. Indien de gebruiker via de website een account aanmaakt, dan dient de gebruiker er voor zorg te dragen dat een eventueel aan de gebruiker verstrekt wachtwoord en ID-naam of nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld of via een calculatietool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. De Jong kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst. En alhoewel ook de prijzen met de grootst mogelijke zorg worden vermeld, is De Jong niet gebonden aan of aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Algemene voorwaarden
Op de levering van producten en diensten door De Jong zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassingen:
• De Jong Autobedrijf Katwijk: BOVAG voorwaarden: Algemene-voorwaarden-BOVAG-Autobedrijven-versie-april-2018

Handelsmerken en logo’s
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij De Jong respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Jong of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

 

PRIVACY-BELEID

De Jong respecteert uw privacy. De Jong draagt er zorgt voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. De Jong biedt producten en diensten op het gebied van het kopen, huren, leasen, aanpassen, onderhouden en repareren van personenauto’s en bedrijfswagens. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners (zoals bijvoorbeeld importeurs, verzekeraars, leasemaatschappijen, aanbieders van tankpassen, RDW, RDC etc.).

Uw auto- en/of persoonsgegevens worden gebruikt voor:
• het beoordelen en accepteren van (mogelijke) klanten en het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten van De Jong en andere overeenkomsten die daar nauw mee samenhangen;
• informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten;
• het uitvoeren van marketingactiviteiten;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen; waaronder het uitlezen van brandstof- en elektriciteitsverbruik voor de Algemene Periode Keuring;

en kunnen daartoe om technische, wettelijke, operationele of commerciële redenen ook aan onze partners ter beschikking worden gesteld.

Recht op inzage, correctie en verzet
U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke auto en/of persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen.
Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.
U verzoeken tot inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan info@dejongkatwijk.nl. Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk.

Wijziging van het privacybeleid
Deze versie van het privacybeleid is gedateerd 9 november 2023. De Jong kan het privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld bij wijzigingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


COOKIES-BELEID
De Jong maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren en hun voorkeuren te onthouden.

Accepteren van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. U kunt de cookies op onze site accepteren door het toestaan via de cookiemelding die u ziet bij het eerste gebruik van onze site te sluiten of door verder te gaan op onze websites.

Functionele cookies:
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken. Daarnaast kunnen we hiermee uw voorkeuren opslaan. Uw voorkeur over het wel of niet opslaan van cookies bijvoorbeeld. Maar ook uw voorkeur over het onthouden van inloggegevens zodat u bij een volgend bezoek makkelijker kunt inloggen.

Analyserende cookies:
De Jong gebruikt Google Analytics om te meten hoe onze websites gebruikt worden. Denk hierbij aan aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Jong heeft hier geen invloed op.

Affiliate cookies:
Komt u via een partnersite op onze website terecht dan weten wij dat graag. Door de affiliate cookie weten wij of dat het geval is.

Social media cookies:
Via onze websites kunt u informatie delen op social media, zoals Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze cookies zorgen ervoor dat dit werkt. Daarnaast kunnen we u met deze cookies relevante informatie bieden via andere websites.

Als u vragen of verzoeken heeft mbt de Disclaimer, Privacy- of Cookies-beleid van De Jong kunt u contact opnemen met:

De Jong Autobedrijf Katwijk
Koningin Julianalaan 1
2224 EW Katwijk
info@dejongkatwijk.nl

Back to top